Przedszkole


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP.NP.

im. bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź, tel. 636-38-24

 

Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek NMP.NP im. bł. E. Bojanowskiego mieści się w budynku  przy ul. Sienkiewicza 60, stanowiącym własność oo. Jezuitów.

Organem założycielskim przedszkola jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.NP. Prowincja Łódzka.

http://www.sluzebniczki.com/

Przedszkole posiada bogata tradycje i ciekawą historię. Początki przedszkola sięgają lat wojennych i powojennych. Pierwsze wzmianki  istnieją od roku 1945. Do przedszkola uczęszczało wtedy 200 dzieci.  Przedszkole  przez siostry było prowadzone do roku 1962 kiedy to ówczesne władze komunistyczne odbierały wszystkie przedszkola i instytucje prowadzone przez zgromadzenia zakonne. W latach 1962-1992 przedszkole pozostawało w rękach władz państwowych. W roku 1992 dzięki  staraniom o. Józefa Kozłowskiego i władz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.NP powróciło  w ręce sióstr. W tym roku będziemy świętować 20 rocznice tego wydarzenia.

Celem pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej przedszkola  jest wszechstronny, indywidualny oraz społeczny rozwój dziecka oparty na zasadach wiary katolickiej w myśl założeń pedagogiki bł. E. Bojanowskiego. Najważniejszym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi. Zadaniem przedszkola jest niesienie pomocy rodzinie w wychowaniu, sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz stymulacja rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi  możliwościami. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II i poglądach bł. E. Bojanowskiego. Towarzyszymy dzieciom w poznawaniu Boga i odkrywaniu darów miłości. Kształtujemy u dzieci postawę otwartości na drugiego człowieka, a jednocześnie uczymy szacunku i wrażliwości wobec siebie i innych.

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie własnego programu wychowania przedszkolnego „Ochronić wychowując” opartego o podstawy  programowe wychowania w przedszkolu zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej. Służy kształtowaniu tożsamości narodowej, poszanowaniu  kultury języka narodowego.

 

Każde dziecko ma prawo do:

Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczo – dydaktycznym, dostrzeganie jego indywidualnych możliwości ,rozbudzania zainteresowań i uzdolnień, spokoju i samotności, gdy go potrzebuje, dostosowania procesu dydaktycznego do wieku i możliwości dziecka, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej i jego tajemnic, wychowania w duchu wartości chrześcijańskich,

 

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

salę zajęć dla poszczególnych oddziałów ( I, II, III ,IV),

salę gimnastyczną,

pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,

kuchnię, szatnię dla dzieci i personelu.

Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; od 6.30 – 16.30 w tym czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej od 8.30 do 13.30.

Przedszkole jest cztero oddziałowe. Dzień w przedszkolu rozpoczyna się modlitwą  poranną. Przed i po posiłku jest również wspólna modlitwa. Katecheza w przedszkolu odbywają się  2 razy w tygodniu. W każdą niedzielę miesiąca rodzice i dzieci uczestniczą w Mszy św. biorąc aktywny udział w liturgii.

W przedszkolu odbywa się wiele imprez i uroczystości (św. Mikołaj , Jasełka , dzień Babci i dziadka, kolęda, bal karnawałowy, święconka, Dzień Matki i Dzień Ojca, festyn rodzinny. Organizowane są wspólnie z rodzicami i rodzice biorą w nich czynny udział.

Przedszkole posiada bogatą ofertę edukacyjną min.: warsztaty biblijne dla dzieci, język angielski, taniec towarzyski, gimnastykę ogólnorozwojową, zajęcia plastyczne, logopedię, zajęcia umuzykalniające. Dzieci biorą udział w różnych konkursach poza przedszkolem, wyjeżdżają na wycieczki , uczęszczają do kina i teatru jak i wyjeżdżają na zielone Przedszkole w góry lub nad morze. W przedszkolu spotykają się również z ciekawymi ludźmi. W ramach współpracy z rodzicami organizowane są warsztaty psychologiczno-pedagogiczne jak i zapraszani goście z zewnątrz.

 

Naszą misję wypełniamy poprzez:

Współpracę całego personelu przedszkola, formację chrześcijańską, troskę o każdy dziecko i zapewnienie mu bezpiecznych warunków do harmonijnego rozwoju ( emocjonalnego, poznawczego, społecznego, duchowego) dostosowanie metod pracy do potrzeb dziecka, wielokierunkową współpracę z rodzicami i ich formację.